fbpx

Regulamin

1) Uwagi ogólne:

Finansujemy.to jest serwisem internetowym. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu Finansujemy.to tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Serwis Finansujemy.to jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Finansujemy.to i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. Finansujemy.to nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe. Finansujemy.to zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Finansujemy.to

2) Odpowiedzialność użytkownika

Korzystanie z Finansujemy.to podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Finansujemy.to, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

3) Odpowiedzialność Finansujemy.to

W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Finansujemy.to znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Finansujemy.to podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

Finansujemy.to nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

Informacje zawarte w Finansujemy.to nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.

Informacje przedstawione w Finansujemy.to pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Finansujemy.to dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja    spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i  że  może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika . Finansujemy.to zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie Finansujemy.to oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Finansujemy.to

Wszelkie informacje publikowane przez Finansujemy.to nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.

Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.

Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w Finansujemy.to nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

Finansujemy.to  dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Finansujemy.to były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. Finansujemy.to ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.Finansujemy.to w dowolnym czasie. Finansujemy.to  dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.Finansujemy.to. Finansujemy.to zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami  będącymi następstwem okoliczności za które Finansujemy.to nie ponosi odpowiedzialności.

Finansujemy.to nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.finansujemy.to, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

Niniejsza strona internetowa www.finansujemy.to ma charakter wyłącznie informacyjny.

4) Partnerzy Finansujemy.to

Finansujemy.to publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Finansujemy.to i/lub stylu, wspólnej marki.

Finansujemy.to nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Finansujemy.to nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Finansujemy.to (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.

Finansujemy.to nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Finansujemy.to, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

Finansujemy.to nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.

Finansujemy.to nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

5) Zastrzeżenia techniczne

Finansujemy.to dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony Finansujemy.to dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia Finansujemy.to nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony Finansujemy.to dotrą do użytkownika w sposób  bezbłędny, kompletny i pełny.

Finansujemy.to dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. Finansujemy.to nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które Finansujemy.to nie ponosi odpowiedzialności.

Finansujemy.to nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

6) Prawa autorskie

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Finansujemy.to pod adresem bok@finansujemy.to .

Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Finansujemy.to w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach Finansujemy.to. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Finansujemy.to na zasadach ogólnych.

7) Postanowienia końcowe

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne. Finansujemy.to zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie Finansujemy.to od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w Finansujemy.to i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: bok@finansujemy.to

Wykonujesz jeden z
poniższych zawodów?

Farmaceuta
Fizjoterapeuta
Kosmetolog
Lekarz
Pielęgniarka
Psycholog
Właściciel NZOZ

Lekarz
Pielęgniarka
Psycholog
Właściciel NZOZ
Adwokat
Księgowy
Notariusz
Radca prawny

Adwokat
Doradca podatkowy
Księgowy
Notariusz
Radca prawny
Właściciel biura rachunkowego

Właściciel biura rachunkowego
Architekt
Rzeczoznawca majątkowy
Tłumacz przysięgły
i inne…

Architekt
Geodeta
Informatyk
Inżynier budownictwa
Rzeczoznawca majątkowy
Tłumacz przysięgły
Zarządca nieruchomości